Nieuwe Arbowet: 5 aanpassingen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet op 1 juli 2017 in gaat. De nieuwe Arbowet is vooral gericht op preventie: de regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk vermijden. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Meer nadruk voor de adviserende rol van de bedrijfsarts
De vernieuwde Arbowet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd. In dit basiscontract staan de volgende punten:

  • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
  • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
  • de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
  • de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
  • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
  • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2. Grotere rol voor ondernemingsraad
De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de tafel. De OR krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

3. Meer aandacht voor beroepsziekten
De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 volgt een evaluatie. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt, wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4. Meer aandacht voor preventie
Het is de bedoeling om met de invoering van deze wet de positie van de preventiemedewerker te versterken en samenwerking met de arbodienstverleners te bevorderen. Daarvoor worden een aantal maatregelen ingevoerd:

  • In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
  • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
  • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5. Handhaving
De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden als het gaat om het handhaven van de regelgeving. Zij gaan ook handhaven op aanwezigheid basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er een boete worden gegeven.

Bron: XpertHRactueel.nl

Wetsvoorstel onredelijk lange betaaltermijnen MKB’ers en ZZP’ers aangenomen

Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de grootbedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen. De Tweede Kamer nam 14 februari j.l. het initiatiefwetsvoorstel van CDA en PvdA aan dat dit regelt.

Er zijn grootbedrijven die hun kleine leveranciers te veel als bank gebruiken. Bepaalde grootbedrijven hanteren structureel betaaltermijnen van 90 dagen en soms wel van 120 dagen. Kleine leveranciers kunnen hierdoor in problemen komen. Daarnaast zorgt deze werkwijze van het grootbedrijf er ook voor dat de economie in haar geheel wordt geschaad.

Door het wetsvoorstel worden betaaltermijnen van meer dan 60 dagen van grootbedrijven aan kleine leveranciers van rechtswege nietig verklaard. De betaaltermijn wordt dan omgezet in een norm voor betaaltermijnen, namelijk een betaaltermijn van 30 dagen. Doordat met deze wetswijziging geen enkele discussie meer nodig is over de vraag of betaaltermijnen van meer dan 60 dagen bij deze handelsrelatie wel of niet mogen, zal een gang naar de rechter niet meer nodig zijn om hier uitsluitsel over te krijgen. De rechter komt alleen nog om de hoek kijken indien het grootbedrijf de wet expliciet gaat overtreden en hierbij na 30 dagen de verschuldigde handelsrente niet betaalt.

Bron: Accountancy Vanmorgen